Duinwater


Drinkwater bereiden uit duinwater is een op de wereld unieke methode. Als bron worden langzaam stromende meren of afgedamde rivieren gebruikt die over een groot zelfreinigend vermogen beschikken. In het voorjaar en in de zomer halen microzeven een groot gedeelte van het organische materiaal uit het water. Doordat het water zo goed voor de gezondheid is, is men het overmatig veel gaan gebruiken. Hierdoor droogden de vochtige duinvalleien uit.

Oppervlakte-infiltratie

Men is toen overgestapt op oppervlakte-infiltratie, zie figuur 1; rivierwater wordt hierbij naar de duinen gevoerd alwaar het in een infiltratiekanaal gebracht wordt. In dit kanaal zakt het water de grond in waar de natuurlijke zuivering plaatsvindt. Ongeveer 30 meter verderop wordt het water dan weer opgepompt. Doordat het rivierwater echter relatief verontreinigd was en voedselrijk, nestelden zich steeds plantensoorten zoals brandnetels in de duinen die daar niet thuishoren. Niet alleen is de duinspecifieke flora en fauna zo grotendeels verloren gegaan, ook leidde de toepassing van oppervlakte-infiltratie tot landschapsverwoesting door de noodzakelijke aanleg van leidingen, putten en kanalen. Duizenden hectaren natuurgebied zijn door de duinwaterwinning verloren gegaan. Het herstel van deze natuurgebieden verloopt uiterst moeizaam (Natuurinformatie 2005w).


Figuur 1. Oppervlakte-infiltratie. Bron: Natuurinformatie 2005w

Diepte-infiltratie

De waterleidingbedrijven zijn inmiddels in de meeste duingebieden gestopt met de waterwinning of overgegaan op diepte-infiltratie, zie figuur 2. Bij laatstgenoemde techniek wordt het oppervlaktewater in 50 tot 70 meter diepe putten ingebracht, zodat er aan de oppervlakte geen verstoring van natuur en landschap meer optreedt. Het gevolg van de natuurherstellende maatregelen in de duinen is wel dat duinwater nog maar 1% van de totale waterwinning voor zijn rekening neemt (Vewin 2012w).


Figuur 2. Diepte-infiltratie. Bron: Natuurinformatie 2005w

Bronnen

Natuurinformatie 2005w,
Natuurinformatie 2005w, Natuurinformatie, De duinen voor de waterwinning, geraadpleegd 23 oktober 2010
Vewin 2012w, Vewin, Drinkwaterstatistiek 2012, de watercyclus van bron tot kraan, opgevraagd 22 oktober 2013

Laatste wijziging: 03-02-2016
Creative Commons-Licentie
Deze publicatie valt onder een Creative Commons licentie. Zie hiervoor het colofon.